Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến, phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Có 12 nghìn đại biểu tham dự.