Chính sách mới

Mức hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông lâm kết hợp

Thứ Tư, 14/05/2014, 02:48:19
 Font Size:     |        Print
 

Đồng bào người dân tộc ở Yên Bái chăm sóc rừng quế.

Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dâncho biết mức hỗ trợ mới của Nhà nước đối với công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông lâm kết hợp?

HOÀNG TRANG (Yên Bái)

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được thực hiện theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg, ngày 31-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27-12-2008 của Chính phủ. Theo đó, hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông lâm kết hợp.

a) Hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng mức khoán bằng 1,5 lần mức khoán quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; b) Những diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ đã giao ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nếu tự nguyện tham gia trồng rừng được hỗ trợ tối đa bằng mức quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ, để trồng rừng, chăm sóc rừng trồng các năm tiếp theo và được hưởng lợi từ rừng theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; c) Hỗ trợ một lần hộ gia đình được giao đất trồng rừng sản xuất từ 5-10 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng rừng. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định...

BAN BẠN ĐỌC

Chia sẻ