Từ thực tế quy hoạch - cần một đạo luật đồng bộ và thống nhất

Từ thực tế quy hoạch - cần một đạo luật đồng bộ và thống nhất

NDĐT – Sau sáu năm soạn thảo và lấy ý kiến các bộ ngành, ngày 26-5, dự thảo Luật Quy hoạch được đưa ra thảo luận tại hội trường Quốc hội lần cuối trước khi thông qua vào cuối kỳ họp này. Nhiều ý kiến đồng thuận cần sớm thông qua Luật Quy hoạch, nhưng cũng có nhiều góp ý Ban soạn thảo cần cân nhắc.

Chặn tình trạng "lạm phát quy hoạch" bằng Luật quy hoạch