Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Không nể nang, né tránh trong đánh giá cán bộ

Thứ Tư, 03/01/2018, 18:27:12
 Font Size:     |        Print

Xác định đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác trong công tác cán bộ, đồng thời xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Trong đó, mục tiêu là chống "bệnh thành tích", tư tưởng nể nang, né tránh trong quá trình đánh giá, bình bầu tập thể, cá nhân, bảo đảm trung thực, khách quan, đúng thực chất.

Kết quả từ bộ tiêu chí chấm điểm cán bộ

Sau một thời gian chuẩn bị công phu, có nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các địa phương khác; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; tổ chức ba hội thảo cấp tỉnh để góp ý, hoàn chỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ra Quyết định số 370/QÐ-TU ngày 17-10-2016 về ban hành quy chế và các bộ tiêu chí đánh giá cán bộ.

Ðồng chí Trần Nhật Quang, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trực tiếp nhận xét, đánh giá chia làm hai phần: Kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật: 30 điểm; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 70 điểm. Các tiêu chí được chia thành những cấp độ và lượng hóa giúp cho việc đánh giá sát thực thế, đúng trọng tâm yêu cầu. Thí dụ, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, nếu cán bộ nghiên cứu, đề xuất từ ba nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách được chấp nhận đưa vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh hoặc vào chương trình, kế hoạch công tác năm của UBND tỉnh, ngành trở lên thì chấm 3 điểm; đề xuất hai nội dung được 2 điểm; một nội dung được 1,5 điểm; không có đề xuất hoặc đề xuất mà không được chấp nhận thì 0 điểm...

Ðáng chú ý, những năm trước, cấp có thẩm quyền chỉ có thể trực tiếp kết luận nhận xét, đánh giá các đồng chí là cấp ủy viên hoặc quy hoạch cấp ủy viên do số lượng quá đông. Nay nhờ đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cho các Ðảng đoàn, Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị mà tất cả cán bộ đều được cấp có thẩm quyền đánh giá, kết luận và phân loại cuối năm. Cụ thể, nếu trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải kết luận nhận xét, đánh giá hơn 420 trường hợp thì năm nay chỉ còn kết luận nhận xét, đánh giá 90 trường hợp, giảm 78%.

Trên cơ sở bộ tiêu chí nêu trên, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Mục đích là nhằm đánh giá sát sao, cụ thể, có tác dụng khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Tại Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Trị, việc đánh giá công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ðồng chí Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở giải thích: Kết quả đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị không được cao hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cán bộ được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tổng số điểm chấm theo bảng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên; từ 70 đến 89 điểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 đến 69 điểm là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; dưới 50 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Ðồng chí Nguyễn Ðức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá: Qua thực tế triển khai quy chế cho thấy chất lượng kiểm điểm công tác, đánh giá cán bộ đã có sự cải thiện rõ nét. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Quyết định số 370/QÐ-TU một cách dân chủ, công khai, đúng đối tượng, nguyên tắc, yêu cầu. Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể khá chu đáo, có đi sâu vào những vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với địa phương, đơn vị mình. Cá nhân các đồng chí lãnh đạo nghiêm túc hơn trong công tác kiểm điểm, đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm, nhất là thẳng thắn nhận khuyết điểm của cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ, đồng thời chủ động đưa ra giải pháp khắc phục. Các ý kiến bình xét bám vào nội dung trọng tâm, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để nói xấu hay vận động, lôi kéo, lợi dụng việc chấm điểm để làm tổn hại uy tín của cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng ghi nhận: Bộ tiêu chí bước đầu phản ánh được năng lực, mức độ tín nhiệm cán bộ được đánh giá; đã góp phần khắc phục tình trạng chung chung trong nhận xét, đánh giá cán bộ và xác định cụ thể mối liên hệ giữa kết quả của tập thể và trách nhiệm của cá nhân. Các kết luận và phân loại cán bộ đúng và sát hơn nhờ việc kết hợp cả phương pháp đánh giá theo nhận xét với phương pháp đánh giá theo tiêu chí và cho điểm. Nếu năm 2015, tất cả số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì năm 2016, trong số 81 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá, chỉ có 60 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 đồng chí còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ

Dù ghi nhận những kết quả bước đầu, nhưng Tỉnh ủy Quảng Trị cũng thẳng thắn nhìn nhận việc đánh giá cán bộ vẫn còn một số hạn chế như chung chung, xuôi chiều, chủ yếu nhấn mạnh về các ưu điểm, thành tích mà chưa mạnh dạn nói về các hạn chế, khuyết điểm của lãnh đạo. Một số cán bộ còn chấm điểm theo cảm tính. Báo cáo kiểm điểm của một số tập thể và cá nhân thiếu kỹ lưỡng, chưa làm rõ có hay không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chưa đi sâu kiểm điểm, giải trình các nội dung do cấp trên gợi ý kiểm điểm; tổng hợp số điểm và phân loại còn chưa chính xác; một số bản đánh giá, chấm điểm, phân loại cán bộ chưa đúng mẫu quy định...

Ðây là năm đầu Quảng Trị triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này cho nên còn bỡ ngỡ. Nhiều địa phương, đơn vị chưa nghiên cứu kỹ Quyết định số 370/QÐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, dẫn đến lúng túng khi triệu tập thành phần tham dự hội nghị, khi phổ biến cách thức chấm điểm và tổng hợp điểm; bố trí thời gian tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá còn quá ngắn. Một số điểm trong Quy chế, Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ chưa hợp lý, như chưa hướng dẫn việc chấm điểm đối với đồng chí đảm nhiệm nhiều chức danh (Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HÐND); vẫn còn sự thiếu thống nhất giữa mẫu bản tự đánh giá và phân loại cán bộ (Mẫu 01 Nghị định 56/2015/NÐ-CP) với nội dung các bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự cần thiết phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, vì thế chưa quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt, cụ thể...

Nhằm khắc phục những mặt hạn chế này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 370/QÐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá đối với cán bộ thuộc diện phân cấp cho cấp mình đánh giá, quản lý, bảo đảm từ năm 2017 trở đi, tất cả các chức danh, vị trí đều thực hiện đánh giá thông qua bộ tiêu chí. Tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ khi đề xuất công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó cũng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Thay đổi cách thức chấm điểm, chấm thông qua hệ thống phần mềm được cài đặt để bảo mật thông tin.

Việc ban hành, thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ của tỉnh Quảng Trị đã khắc phục được một số hạn chế, tạo bước đổi mới cơ bản và từng bước nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở địa phương.

NGUYỄN VĂN HAI

Chia sẻ