Chính sách mới quyết định mới

Thứ Sáu, 05/04/2013, 18:01:00
 Font Size:     |        Print
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 28/2013/NÐ-CP ngày 4-4-2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo nội dung Nghị định, Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam sẽ được tổ chức vào 9-11 hằng năm, bằng nhiều hình thức với các nội dung: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật...

Nghị định cũng quy định về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 27-5-2013.


Theo:

Chia sẻ