Ngày 2-12-2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII. Ngày 8-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp. Trong nội dung của Hiến pháp (sửa đổi), giới khoa học rất hoan nghênh Ðiều 62, đó là điều sửa đổi nội dung về khoa học công nghệ với nhiều điểm quan trọng đã được bổ sung và thay thế cho Ðiều 37 của Hiến pháp năm 1992.
Thứ sáu, 11/04/2014 - 02:12 AM (GMT+7)
Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 đã kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, đồng thời tiếp thu những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền cũng như thực tiễn công cuộc Đổi mới và hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp (sửa đổi) là cơ sở hiến định quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện ở đất nước ta nói chung, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) trong tiến trình Cải cách tư pháp nói riêng trong thời gian tới.
Chủ nhật, 06/04/2014 - 03:03 AM (GMT+7)
Ngày 5-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp (sửa đổi) cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thứ sáu, 04/04/2014 - 02:10 AM (GMT+7)
Với tinh thần kịp thời đưa Hiến pháp (sửa đổi) vào thực tiễn cuộc sống, ngày 2-1-2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 718, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương triển khai thi hành Hiến pháp, trước tiên là rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều luật, pháp lệnh, đồng thời có những nghiên cứu, đóng góp sâu hơn về hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của bản Hiến pháp có hiệu lực thi hành ngay từ ngày đầu năm nay.
Thứ ba, 01/04/2014 - 02:52 AM (GMT+7)
Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở trung thành, phát triển nhiều nội dung của các Hiến pháp nước ta trước đây phù hợp với tình hình thế giới, khu vực, trong nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nguyện vọng của nhân dân trong điều kiện lịch sử mới đã có hiệu lực thi hành.
Thứ ba, 25/03/2014 - 03:17 AM (GMT+7)
Việc Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ sáu (ngày 28-11-2013) là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng bậc nhất của đất nước trong năm 2013, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của cả dân tộc ta trên con đường phát triển. Hiến pháp (sửa đổi) có rất nhiều đổi mới và chính những đổi mới đó là cơ sở hiến định quan trọng mở đường cho việc tiếp tục cải cách, đổi mới để đất nước ta phát triển.
Thứ tư, 12/03/2014 - 03:35 AM (GMT+7)
Ngày 28-11-2013, với 97,59% số phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Ðây là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.
Thứ hai, 17/02/2014 - 08:45 PM (GMT+7)
Trên cơ sở lồng ghép chương II và III trong Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung đổi mới sâu sắc và toàn diện, Chế độ kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi vừa tạo môi trường pháp lý hết sức thông thoáng khơi nguồn nội lực, thu hút ngoại lực cho tất cả các thành phần kinh tế đua tài phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Thứ tư, 12/02/2014 - 02:56 AM (GMT+7)
Toàn dân, trong đó có đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục đều phấn khởi chào đón bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, trong đó có Điều 61 nói về giáo dục và đào tạo (GD và ĐT). Điều 61 khẳng định vai trò của giáo dục đúng thời điểm nền giáo dục nước nhà phải đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế theo tinh thần nghị quyết Hội nghị T.Ư 8, khóa XI.
Thứ ba, 04/02/2014 - 03:43 AM (GMT+7)
Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta, là sự kỳ vọng và mong đợi của nhân dân Việt Nam nói chung, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói riêng. Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động một lần nữa được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp.
Thứ ba, 28/01/2014 - 02:26 AM (GMT+7)
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo; với 90 triệu người. Dân tộc Kinh là dân tộc đa số với hơn 85%, 53 dân tộc còn lại chỉ chiếm hơn 14% tổng dân số cả nước, gọi chung là các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng. Chính điều đó làm nên đặc điểm văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, giàu bản sắc. Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, có 52 tỉnh, thành phố có dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng; mà tập trung đông nhất ở vùng miền núi, trung du (chiếm 2/3 tổng diện tích đất liền Việt Nam) và Nam Bộ nước ta. Đa số các vùng cư trú từ lâu đời của các dân tộc thiểu số lại là vùng căn cứ địa cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây; là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc. Đó là những vùng giàu tiềm năng phát triển kinh tế và có vị trí hết sức trọng yếu về quốc phòng - an ninh của đất nước. Dù khác nhau về văn hóa, và trước đây cách xa nhau về nơi cư trú, nhưng các dân tộc lại có chung một Tổ quốc, một vận mệnh lịch sử quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số phía nam ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...
Trang 1/3123