Phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 10/06/2013, 22:24:00
 Font Size:     |        Print
Cách đây 65 năm (11-6-1948), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang vào thời điểm gian khổ, ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta.

Ghi sâu lời dạy của Bác, đồng thời thấy rõ vai trò to lớn của thi đua ái quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 4-3-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định lấy ngày 11-6 hằng năm là Ngày thi đua yêu nước. 65 năm qua, tư tưởng của Bác Hồ về thi đua vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và là nền tảng quan trọng để cả nước, thực hiện thi đua yêu nước. Thi đua - khen thưởng (TÐKT) là một phần không thể thiếu trong thực tế cuộc sống, lao động, sản xuất và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Việt Nam.

 Công tác TÐKT trong nhiều năm qua có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn từng bước hoàn thiện; phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, dần khắc phục tình trạng hình thức. Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác TÐKT được quan tâm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên. Ðặc biệt, trong những năm gần đây, khi kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, song thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Càng khó khăn thì càng phải thi đua, cho nên công tác TÐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân vượt qua trở ngại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp, được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần khơi dậy sức mạnh của toàn dân và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất cao hơn so với các năm trước... Trong đó, phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần làm cho nông thôn từng bước đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người nghèo bước đầu được nâng cao.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng  còn nhiều bất cập. Việc khen thưởng chưa tạo động lực để mọi người tiếp tục phấn đấu; còn tập trung khen thưởng người lãnh đạo, trong khi người trực tiếp làm việc, lao động sản xuất chưa được động viên, tôn vinh kịp thời, xứng đáng. Có phong trào thi đua còn mang tính hình thức do đó không phát huy được hiệu quả; trong khen thưởng còn tình trạng nể nang, chỉ tập trung khen cán bộ lãnh đạo, quản lý; một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng tính điển hình và sức  lan tỏa chưa cao. Công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa quan tâm việc bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng. Có lúc, có nơi, việc tổ chức khen thưởng được thực hiện tràn lan, chưa động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thi đua thực chất....

 Hiện nay, đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội... Vì vậy, các hoạt động thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể đang có vai trò và vị trí rất quan trọng. Các hoạt động thi đua yêu nước cần được thực hiện thực chất, với tinh thần trách nhiệm cao, với lòng yêu nước nồng nàn... Ðể làm được điều này, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần nhận thức và quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác TÐKT. Việc phát động các phong trào thi đua cần sát với thực tế cuộc sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, bộ, ngành và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân... Không phát động cùng lúc nhiều phong trào thi đua; cần chọn phong trào mang tính trọng tâm, trọng điểm để tránh hình thức. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời giới thiệu rộng rãi những tấm gương đó trong các tầng lớp nhân dân để mọi người học tập, noi theo.

 Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác TÐKT tại các bộ, ngành, địa phương; trên cơ sở đó nắm bắt thực chất tình hình phong trào và việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, đồng thời  phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời.

 NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ