Phát huy vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước

Chủ Nhật, 28/07/2013, 01:48:00
 Font Size:     |        Print
Hôm nay 28-7, tại Thủ đô Hà Nội, Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 950 đại biểu ưu tú, đại diện cho 7,9 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự. Chủ đề của Ðại hội là "Ðoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới", thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thực hiện sự nghiệp CNH, HÐH đất nước giai đoạn hiện nay.

Ra đời cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, hơn 80 năm qua, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, giai cấp công nhân đã cùng cả dân tộc vượt qua bao khó khăn gian khổ trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới.

Sau gần 30  năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, với đội ngũ công nhân chiếm tỷ lệ khoảng 11% dân số và 21% lực lượng lao động xã hội. Phần lớn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, vươn lên tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến,  đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo,  đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Giai cấp công nhân là cơ sở chính trị-xã hội vững chắc của Ðảng và Nhà nước, là nền tảng của khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức nhiều phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Thi đua phục vụ CNH, HÐH nông nghiệp và phát triển nông thôn"... bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; tích cực, chủ động và thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Tuy nhiên, đội ngũ CNVCLÐ nước ta đang thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của một bộ phận CNVCLÐ còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất công nghiệp. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp. Vấn đề nhà ở cho người lao động chưa được quan tâm giải quyết. Việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLÐ còn khó khăn. Một bộ phận cán bộ công đoàn còn quan liêu, hành chính, chưa năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới...

Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: "Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HÐH và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện nhà ở, làm việc... để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân".

Ðể thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các địa phương cần xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (Khóa X) "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước". Công đoàn các cấp cần  nỗ lực phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, yếu kém, đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Thường xuyên hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang gặp khó khăn như hiện nay. Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, chăm lo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 84 năm qua, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước sẽ nêu cao ý chí tự lực, tự cường "Ðoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới", cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

NHÂN DÂN
  • Facebook
  • Twitter
  • IN
  • Google+
  • email

TIN BÀI KHÁC: