Các địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Các địa phương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

* Trà Vinh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 10. Hội nghị thống nhất tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, gắn với phát huy lợi thế ba vùng kinh tế - đô thị trọng điểm của tỉnh. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 38.974 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 4%/năm...