Tin mới nhận:
Thái Nguyên chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhóm ngành có lợi thế

Thái Nguyên chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhóm ngành có lợi thế

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thái Nguyên chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu nội ngành, tăng đầu tư chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ chế biến và tỷ lệ giá trị gia tăng. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng nhanh nhóm ngành chủ đạo, có lợi thế, hình thành các ngành, sản phẩm công nghiệp mới; tăng nhóm ngành sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, kêu gọi và khuyến khích đầu tư ngoài nước trong các ngành công nghiệp chủ lực.