Sáu động thái kinh tế nổi bật tháng năm và năm tháng đầu năm 2016

Sáu động thái kinh tế nổi bật tháng năm và năm tháng đầu năm 2016

NDĐT - Diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng và kinh tế thế giới có xu hướng trì trệ hơn, sự phát triển kinh tế trong tháng năm và năm tháng qua trên phạm vi cả nước đã và đang chịu ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là nông nghiệp và an sinh xã hội; tuy vậy, những động lực tích cực nhất từ cải thiện môi trường đầu tư và khu vực FDI vẫn được duy trì...