Trao đổi nghiệp vụ thi đua khen thưởng

Trao đổi nghiệp vụ thi đua khen thưởng

NDĐT- Trong hai ngày 26, 27-5, tại Thành phố Đà Nẵng, đại diện các cơ quan của Đảng gồm Báo Nhân Dân, Đảng ủy khối các cơ quan TƯ, Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ thi đua - khen thưởng năm 2016.