Luật Tố cáo: Sửa đổi, bổ sung thêm hình thức tố cáo là cần thiết

Luật Tố cáo: Sửa đổi, bổ sung thêm hình thức tố cáo là cần thiết

NDĐT - “Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo còn thiếu chặt chẽ hoặc chưa cụ thể trong việc xử lý đối với một số tình huống như việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; quy định về việc rút đơn tố cáo; tạm dừng, đình chỉ giải quyết tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý về tố cáo…”.