Phối hợp củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên

Phối hợp củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên

■ Cao Bằng phấn đấu tăng tỷ lệ đóng góp của kinh tế đối ngoại

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định, việc tham gia xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Một trong những trọng tâm là KVBG bốn tỉnh Tây Nguyên.