Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Thứ Hai, 20/03/2017, 19:56:41
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (ATTTMQG).

Quyết định quy định cụ thể hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTMQG. Trong đó phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTMQG là phương án ứng cứu cho sự cố nghiêm trọng và hệ thống thông tin bị sự cố là hệ thống thông tin cấp độ 5 hoặc thuộc Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Quyết định quy định cụ thể phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố bảo đảm ATTTMQG. Cụ thể, Ban Chỉ đạo an toàn thông tin quốc gia đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng (Ban Chỉ đạo quốc gia).

Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTMQG.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia (Cơ quan thường trực) có nhiệm vụ quyết định lựa chọn phương án ứng cứu và chủ trì, chỉ đạo công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTMQG; chỉ đạo Cơ quan điều phối quốc gia tiếp nhận thu thập, xử lý thông tin, báo cáo về sự cố mất ATTTMQG và đề xuất phương án ứng cứu...