Xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam
Thứ ba, 17/12/2013 - 09:45 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

Ngày 17-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập (XHHT) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia "Xây dựng xã hội học tập - Từ tầm nhìn đến hành động". Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam dự.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế đã thảo luận về xây dựng XHHT cho Việt Nam trong công cuộc phát triển hiện nay; các nguyên tắc, chính sách toàn cầu và tác động đối với công dân học tập và XHHT của Việt Nam; xây dựng tầm nhìn theo hướng có sự tham gia của các bên nhằm thống nhất các đặc điểm của công dân học tập và XHHT cũng như các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Ðề án xây dựng XHHT. Ngoài ra, các chuyên gia tham dự cũng chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và thực tiễn xây dựng XHHT ở một số nước châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po...

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định: Dân tộc Việt Nam trải qua thăng trầm của lịch sử, xây dựng đất nước như ngày hôm nay nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố hiếu học luôn được đề cao trong mọi gia đình và cả xã hội. Trong xây dựng, phát triển đất nước, phát triển giáo dục và đào tạo nói riêng, phát triển các yếu tố về con người nói chung luôn được Ðảng, Nhà nước và nhân dân hết lòng chăm lo. Tuy nhiên, xây dựng XHHT hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần làm sáng tỏ. Vì vậy, quá trình bàn giải pháp thực hiện đề án xây dựng XHHT một cách tốt nhất, cần đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.border=