Tập trung hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam

Thứ Hai, 13/02/2017, 19:44:37
 Font Size:     |        Print
 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc tại cuộc họp.

NDĐT - Hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải thực hiện trong năm 2017.

Ngày 13-2, tại cuộc họp về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Biển Việt Nam trong năm 2017.

Trước mắt, tập trung thực hiện ba công việc chính: Thứ nhất, hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; đồng thời, phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ chuẩn bị cho buổi làm việc giữa Bộ trưởng và Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhằm trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển.

Thứ hai, sớm hoàn thiện và trình ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và triển khai chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; nhằm tạo công cụ quản lý thống nhất cho công tác quản lý tổng hợp vùng bờ của các địa phương; đồng thời, bổ sung Thông tư này vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ.

Thứ ba, rà soát, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo hướng nâng cao vai trò của Tổng cục trong quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.

Theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, lĩnh vực biển và hải đảo sẽ xây dựng và trình ban hành một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bảy Thông tư, bao gồm:

1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2) Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành tàu nghiên cứu biển;

3) Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trạm quan trắc sóng, dòng chảy bề mặt bằng rada biển;

4) Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển;
5) Thông tư ban hành quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000;

6) Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000;

7) Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ;

8) Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ môi trường trầm tích biển.

HOA LAN

Chia sẻ