Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân

Ngày 24-10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường. Buổi sáng, QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản của Ủy ban Thường vụ QH và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Buổi chiều, QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.