Chủ nhật, 20/07/2014 - 09:23 PM (GMT+7)
Ngày 15-7, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2014/NÐ-CP về tập đoàn kinh tế (TÐKT) Nhà nước và tổng công ty (TCT) Nhà nước quy định về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức TÐKT Nhà nước, TCT Nhà nước (TÐKT, TCT); tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong TÐKT, TCT; quản lý, giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với TÐKT, TCT. Theo đó, TÐKT là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp (DN) thành viên và công ty liên kết. Còn TCT là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các DN thành viên và công ty liên kết. TÐKT, TCT có không quá ba cấp DN và cơ cấu là công ty mẹ (DN cấp I), công ty con của DN cấp I (DN cấp II), công ty con của DN cấp II (DN cấp III). TÐKT, TCT thành lập theo các hình thức sau: Sáp nhập hoặc hợp nhất DN; mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên kết khác do các DN tự thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật. Chính phủ chỉ xem xét lựa chọn TCT làm nòng cốt hình thành TÐKT và thành lập mới các TÐKT, TCT khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định...
Chủ nhật, 20/07/2014 - 04:16 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 40/2014/QÐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô-tô trong Công an nhân dân.
Thứ năm, 17/07/2014 - 03:25 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1141/QÐ-TTg bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Cụ thể, bổ sung ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thứ hai, 14/07/2014 - 01:54 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NÐ-CP ngày 27-3-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH).
Thứ năm, 10/07/2014 - 01:59 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Theo đó, rủi ro thiên tai được phân thành năm cấp. Về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, UBND các cấp ngay sau khi nhận được nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có trách nhiệm phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.
Thứ tư, 09/07/2014 - 04:20 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1069/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020 nhằm phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.
Thứ ba, 08/07/2014 - 01:52 AM (GMT+7)
Ngày 7-7, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1077/QÐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Theo đó, hằng năm, các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trên lưu vực sông Ba phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.
Thứ sáu, 04/07/2014 - 09:11 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2014/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Thứ năm, 03/07/2014 - 10:11 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thứ ba, 01/07/2014 - 02:16 AM (GMT+7)
Bộ Công thương vừa có Thông tư số 18/2014/TTBCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp (SXTNCN) bằng thiết bị di động. Theo đó, Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan sử dụng thiết bị di động để SXTNCN trên lãnh thổ Việt Nam.
Thứ hai, 30/06/2014 - 02:13 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nghị định này áp dụng cho công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú".