Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

  20/12/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) là người dân tộc thiểu số (NDTTS) cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công thương

  21/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Công thương. Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Công thương gồm cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan thanh tra được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

Đặt mục tiêu 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc

  28/12/2015
NDĐT- Một trong những mục tiêu của Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 là hướng tới là 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 

Quy định về tổ chức lễ hội

  29/12/2015
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 15-2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Theo đó, Thông tư gồm ba chương 16 điều nêu rõ những quy định cụ thể về cấp giấy phép tổ chức lễ hội; ban tổ chức lễ hội; chế độ báo cáo tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh; hoạt động dịch vụ; quản lý, thu, chi tiền công đức, tài trợ; tuyên truyền; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội. 

Về Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

  26/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30-10-2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về Công an hiệu và phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND. 

Chính sách mới, quyết định mới

  08/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (VPHC). Nghị định quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC. Cụ thể, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC nhằm theo dõi, quản lý việc xử phạt VPHC của những người có thẩm quyền xử phạt thuộc các cơ quan nhà nước; theo dõi, nắm bắt số lượng, tính chất mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi VPHC phục vụ việc xác định tái VPHC, truy cứu trách nhiệm hình sự… 

Một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

  07/04/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. 

Chính sách mới - quyết định mới

  05/04/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 527/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn căn cứ cơ chế tài chính đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các đặc thù hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

  03/04/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo đó, công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và hướng dẫn trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức này. 

Quy định về bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương

  28/02/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  23/02/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Theo đó, từ ngày 1-5 tới, mức phí bảo vệ môi trường với dầu thô là 100 nghìn đồng/tấn; khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3, khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3...  

Chính sách mới - quyết định mới

  20/02/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 05/2016/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính, giai đoạn 2016 - 2020.  

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới

  02/02/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 178/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16-3-2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới". Mục tiêu là thông qua việc triển khai một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. 

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  01/02/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

  08/01/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) lên tối đa là 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với quy định cũ, mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 150.000 đồng/tháng; còn so với Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa tăng 450.000 đồng/tháng.  

Chính sách mới - quyết định mới

  31/12/2015
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ).