Thứ tư, 30/07/2014 - 03:01 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 42/QĐ-TTg về ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các bộ, cơ quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận nội dung kiểm tra lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện Quy chế này là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng hằng năm của các bộ, cơ quan, địa phương và của cá nhân thủ trưởng các cơ quan và cán bộ, công chức; các bộ, cơ quan và cá nhân cán bộ, công chức thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm các Quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật...
Chủ nhật, 27/07/2014 - 08:53 PM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2014/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung Ðiều 3 của Nghị định số 18/2008/NÐ-CP ngày 4-2-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ðài Truyền hình Việt Nam (ÐTHVN).
Thứ bảy, 26/07/2014 - 08:53 PM (GMT+7)
Ngày 21-7, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2014/NÐ-CP Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Theo đó, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.
Thứ bảy, 26/07/2014 - 02:13 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2014/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NÐ-CP ngày 29-7-2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Tập đoàn).
Thứ sáu, 25/07/2014 - 03:13 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Chủ nhật, 20/07/2014 - 09:23 PM (GMT+7)
Ngày 15-7, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2014/NÐ-CP về tập đoàn kinh tế (TÐKT) Nhà nước và tổng công ty (TCT) Nhà nước quy định về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức TÐKT Nhà nước, TCT Nhà nước (TÐKT, TCT); tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong TÐKT, TCT; quản lý, giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với TÐKT, TCT.
Chủ nhật, 20/07/2014 - 04:16 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 40/2014/QÐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô-tô trong Công an nhân dân.
Thứ năm, 17/07/2014 - 03:25 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1141/QÐ-TTg bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Cụ thể, bổ sung ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Thứ hai, 14/07/2014 - 01:54 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NÐ-CP ngày 27-3-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH).
Thứ năm, 10/07/2014 - 01:59 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Theo đó, rủi ro thiên tai được phân thành năm cấp. Về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, UBND các cấp ngay sau khi nhận được nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có trách nhiệm phân bổ kịp thời, đúng đối tượng và chỉ đạo thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.
Thứ tư, 09/07/2014 - 04:20 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1069/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020 nhằm phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.
Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất