Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

  27/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

  26/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.  

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

  15/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NÐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

  09/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử (LCĐT) đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện LCĐT đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử. 

Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

  08/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. 

Bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu

  07/01/2017
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản tài khóa 2016 cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất.  

Công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

  06/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải. 

Về một số chính sách phát triển thủy sản

  04/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

Về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  03/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (BTTND). Theo đó, tổ chức BTTND ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Thanh tra.  

Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  26/12/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NÐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.  

Quy định về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

  05/12/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (CCB). 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường

  30/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

  30/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-2-2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  18/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

  16/11/2016
Chính phủ (CP) vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (VPCP). 

Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất

  11/11/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất. Theo đó, rừng sản xuất được phát triển và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh của chủ rừng.  

Chính sách mới, quyết định mới

  29/10/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính… 

Quy định về thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  17/10/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Chính sách mới, quyết định mới

  13/10/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23-5-2007 về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội. Theo đó, mức phụ cấp đặc thù 15% được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Định mức tiêu hao năng lượng (THNL) trong sản xuất bia và nước giải khát

  26/09/2016
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng (THNL) trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (SXBNGK). Theo đó, suất THNL của cơ sở SXBNGK giai đoạn từ nay đến hết năm 2025 không được vượt quá định mức THNL theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 19.