Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Ba, 03/12/2013, 19:47:44
 Font Size:     |        Print

Ngày 26-11, Thủ tướng Chính phủ có Nghị định số 199/2013/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định gồm sáu điều trong đó nêu rõ chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các ngành, lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp trong phạm vi cả nước.

Với nhiệm vụ báo cáo, trình Chính phủ những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, hằng năm của các dự án do Bộ quản lý. Bên cạnh đó, Bộ cũng phải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-1-2014, thay thế Nghị định số 01/2008/NÐ-CP và Nghị định số 75/2009/NÐ-CP.

  • Facebook
  • Twitter
  • IN
  • Google+
  • email

TIN BÀI KHÁC: