Thủ tướng phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Thủ tướng phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng giảm dần; trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách Trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách Trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.