Tạp chí Cộng sản Số 854, tháng 12-2013

Thứ Ba, 03/12/2013, 19:10:15
 Font Size:     |        Print

MỤC LỤC

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

LÊ KHẢ PHIÊU Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lý luận chính trị - quân sự xuất sắc, vị tướng tài năng của quân đội ta

PHÙNG QUANG THANH Toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

NGÔ XUÂN LỊCH Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

VƯƠNG ÐÌNH HUỆ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta hiện nay

HUỲNH PHONG TRANH Những chuyển biến về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính - hiệu quả từ một chủ trương đúng

Nghiên cứu - Trao đổi

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG Phải chăng nội dung, tính chất thời đại ngày nay đã thay đổi?

PHẠM NGỌC QUANG Cơ sở đánh giá năng lực của Ðảng Cộng sản cầm quyền

VŨ HOÀNG CÔNG Bảo đảm và thực hiện quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

PHAN HỮU TÍCH Bàn về xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức cơ quan tham mưu tỉnh ủy, thành ủy

TRẦN NGỌC HIÊN Chất lượng giáo dục, đào tạo - nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay

TRẦN SỸ PHÁN - NGUYỄN THỊ TÙNG Về các giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực hiện nay

NGUYỄN THỊ MỸ LINH Hoàn thiện chính sách thu tài chính nhà nước đối với bất động sản

Thực tiễn - Kinh nghiệm

TRẦN QUỐC HUY Ðắk Nông xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh tạo nên nền tảng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

TRẦN THANH MẪN Thành phố Cần Thơ quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

HUỲNH ÐỨC HÒA Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Lâm Ðồng

NÔNG QUỐC TUẤN Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền núi phía bắc

NGUYỄN VĂN ÐƯỢC Hội Cựu chiến binh Việt Nam đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới

LÊ DÂN Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế

CAO VĂN THỐNG Nhìn lại gần 3 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Sinh hoạt tư tưởng

NGUYỄN TIẾN Tư duy nhiệm kỳ

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

HOÀNG ANH TUẤN - HÀN LAM GIANG Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và chặng đường mười lăm năm nỗ lực của Việt Nam

HÀ MỸ HƯƠNG Nhìn lại những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Nga những năm gần đây

PHƯƠNG PHẠM Kinh tế thế giới: Năm năm sau khủng hoảng.