Sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp

Thứ Năm, 22/08/2019, 01:37:09
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới 69 trong số 120 công ty nông nghiệp, đạt tỷ lệ 57,5%.

Đối với các công ty lâm nghiệp, đã hoàn thành sắp xếp, đổi mới 92 trong số 135 công ty, đạt tỷ lệ 68,15%. Những công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp lại, bước đầu sản xuất, kinh doanh dần ổn định hơn. Đáng chú ý, với mô hình cổ phần hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với trước khi chuyển đổi. Một số doanh nghiệp sau khi sắp xếp đã xử lý được những hạn chế, vướng mắc về tài chính, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Định hướng, chiến lược sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã cụ thể, sát tình hình thực tế, hoạt động ổn định, bảo toàn được vốn chủ sở hữu, quản lý bảo vệ rừng và đất đai tốt hơn… Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc sắp xếp, đổi mới này đến nay vẫn còn kéo dài, chậm tiến độ.

Ngày 12-3-2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, lâm nghiệp. Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ cũng quy định rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ, đầu tư cho công tác này. Tuy nhiên, đến nay, một số địa phương chưa quan tâm, nghiêm túc thực hiện, dẫn đến việc sắp xếp chậm hoặc chưa sát thực tế, chưa đánh giá cân nhắc kỹ lưỡng về hình thức sắp xếp đổi mới nên sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể, lại tiếp tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh mô hình. Việc thực hiện giao khoán rừng, đất lâm nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí có biểu hiện vi phạm pháp luật. Nhiều công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thực hiện bán vườn cây hoặc khoán trắng dẫn đến không quản lý được sản xuất do người nhận khoán cho rằng vườn cây, đất giao khoán là của người lao động tự đầu tư nên không chấp nhận việc quản lý về đất đai và điều hành sản xuất của các công ty nông, lâm nghiệp. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp ở nhiều địa phương còn chậm. Việc bàn giao đất cho địa phương quản lý chủ yếu mới diễn ra trên giấy tờ, chưa bàn giao trên thực địa; diện tích đất bàn giao cho địa phương là đất đang có tranh chấp hoặc vi phạm khó giải quyết nên chính quyền địa phương không muốn tiếp nhận…

Để tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của nông trường, lâm trường và sự cần thiết phải sắp xếp, đổi mới nông trường, lâm trường quốc doanh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao năng lực, trình độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo cơ chế quản lý mới. Cần phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, chuyển giao đất, rừng về địa phương quản lý. Có như vậy, công tác đổi mới, sắp xếp các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp mới đạt được hiệu quả mong muốn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định và bền vững.

DŨNG MINH