Hỗ trợ và sử dụng sinh viên người dân tộc thiểu số khi tốt nghiệp

Thứ Bảy, 24/08/2019, 05:41:02

Theo thống kê mới đây của Bộ Nội vụ, nhìn chung tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) trong nhiều lĩnh vực có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp. Số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS về cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và sự phát triển của địa phương, đất nước trong thời kỳ mới…

Khảo sát tại tỉnh Ðác Lắc, hiện có khoảng 2.000 sinh viên DTTS đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Mới đây, tại buổi gặp mặt tuyên dương sinh viên người DTTS xuất sắc, nhiều đại biểu sinh viên chỉ rõ thực tế khó tìm việc làm tại tỉnh khi tốt nghiệp. Do đó, phần lớn sinh viên DTTS của tỉnh sau khi tốt nghiệp đã đến các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Các đại biểu kiến nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ sinh viên DTTS khi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm tại địa phương. Ðược biết, thực tế nêu trên cũng đang diễn ra tại nhiều tỉnh vùng Tây Nguyên. Một tỉnh phía bắc, với 258 sinh viên cử tuyển qua các năm, khi tốt nghiệp, tỉnh chỉ bố trí được việc làm cho 18 em.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 15% số dân là người DTTS. Khi tỷ lệ sinh viên người DTTS trong tỉnh còn thấp, khó tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, lãnh đạo tỉnh công bố năm học 2019-2020 toàn tỉnh hiện thiếu khoảng 1.000 giáo viên các bậc học. Vấn đề cần nhìn nhận ở đây là công tác quy hoạch đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên người DTTS, trên địa bàn tỉnh đang có những hạn chế, bất cập.

Tình hình nêu trên đòi hỏi các địa phương có đông đồng bào DTTS cần có chương trình, mục tiêu và giải pháp khả thi hơn nữa bảo đảm nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các DTTS về thể lực, trí lực và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Cụ thể hơn, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần vào cuộc, quan tâm hơn nữa tới học sinh, sinh viên người DTTS cả về tinh thần, vật chất trong quá trình học tập, ưu tiên giải quyết việc làm cho các em khi tốt nghiệp ra trường… Tựu trung, có giải pháp, hành động hiệu quả hơn góp phần xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng để bảo đảm cơ cấu cán bộ người DTTS hợp lý; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người DTTS và lao động trực tiếp có chất lượng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Nguyễn Tấn Lộc