Quân khu 2 tăng cường xây dựng cơ sở chính trị địa bàn

Thứ Năm, 02/04/2020, 01:58:44

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu nắm chắc diễn biến, tình hình an ninh chính trị địa bàn đóng quân. Từ đó các cơ quan, đơn vị quân khu đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường củng cố cơ sở chính trị địa bàn, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng việc tạo nguồn cán bộ cho địa phương; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

 Quân khu 2 tăng cường xây dựng cơ sở chính trị địa bàn

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) sửa sang đường liên thôn ở xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé. Ảnh: PHẠM KIÊN

Thông qua công tác tuyển quân hằng năm, quân khu chọn các chiến sĩ ưu tú bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, văn hóa, cử đi đào tạo các lớp tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và bồi dưỡng kết nạp Đảng. Số quân nhân đảng viên này sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương góp phần tạo nguồn cán bộ từ cơ sở. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu đạt gần 25%.

Đồng thời, các đơn vị toàn quân khu đã tích cực cùng địa phương tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp công tác dân vận với những phương pháp và hình thức ngày càng đổi mới, Quân khu 2 đã không ngừng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

* Thực hiện đổi mới phương pháp và tác phong công tác, những năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất; coi trọng ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao hơn.

Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề đặt ra từ cơ sở; đề cao vai trò cấp ủy viên, cán bộ, công chức trong sửa đổi lề lối, tác phong làm việc theo hướng cụ thể, sâu sát cơ sở. Chất lượng sinh hoạt ở hầu hết các chi bộ, đảng bộ được nâng lên; tập trung các biện pháp cụ thể lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế ở tỉnh Thái Bình đạt kết quả tích cực. Đồng thời, qua triển khai thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh giảm 280 thôn, tổ dân phố; giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã. Đến cuối năm 2019,Thái Bình đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 100% số xã trong tỉnh và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn tiêu chí quốc gia.