Quân đội nhân dân phát huy chức năng đội quân công tác, đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Thứ Sáu, 12/10/2018, 04:29:11

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, công tác dân vận luôn được xác định là nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; là một trong những nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam.

Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý và càng nhận thức sâu sắc, rằng: “Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đảng ta luôn khẳng định, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo và công tác dân tộc, công tác tôn giáo có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những bảo đảm quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, của toàn dân và toàn quân ta.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa; đồng bào các tôn giáo luôn đoàn kết và có những đóng góp rất to lớn vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trải qua gần 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân đội luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Đảng; đã tổ chức và tiến hành tốt công tác dân vận nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo nói riêng, đạt hiệu quả thiết thực, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong thời kỳ đổi mới, Quân đội đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Các đơn vị quân đội đã tham gia hàng triệu ngày công, thực hiện hiệu quả hàng trăm dự án, góp phần giúp các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Hằng năm, Quân đội đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), làm tốt công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; giúp các địa phương củng cố vững chắc hàng nghìn tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; xóa tình trạng “trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ ở một số thôn, bản. Đặc biệt là cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá, làm suy giảm sức mạnh, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm qua, nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn quân đã để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu, như: “Chung sức dựng nông thôn mới”, “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống cho đồng bào biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”, “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới”, “Tết quân dân”, “Kết hợp Quân dân y”, “Thầy giáo quân hàm xanh”...

Những điển hình “Dân vận khéo” là minh chứng khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, tình hình chính trị ổn định, kinh tế đang trên đà phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Cùng với đó, chúng tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, lợi dụng những phức tạp về đất đai, quản lý xã hội, để xuyên tạc, kích động lôi kéo, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Bất kỳ dân tộc nào cũng đều là anh em một nhà”, “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; với tình cảm, trách nhiệm chính trị, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thời gian tới, tôi đề nghị toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành T.Ư khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016... Từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Chủ động phát hiện và kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chỉ huy, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức trong đơn vị đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, để tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ba là, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; xây dựng, nhân rộng và duy trì bền vững, hiệu quả các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác dân vận”. Tiếp tục tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vận động các tổ chức, cá nhân trong các dân tộc, tôn giáo tham gia vào các hoạt động ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương ký kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế - xã hội, pháp luật, dân tộc, tôn giáo và phối hợp tham gia giải quyết vụ việc phức tạp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo và các “điểm nóng” theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Năm là, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện; biết và giỏi tiếng đồng bào dân tộc thiểu số; hiểu biết giáo lý, giáo luật; có kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, xã trọng yếu về quốc phòng - an ninh...

Quân đội ta từ Nhân dân mà ra vì Nhân dân mà chiến đấu; Nhân dân là nền tảng, cội nguồn sức mạnh của Quân đội, là động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất
Ngành giáo dục Campuchia tiếp nhận quà tặng của Việt Nam
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ lừa đảo tại thị xã Giá Rai
Khai mạc Diễn đàn Phát triển thanh niên Việt Nam - Trung Quốc
Tăng cường liên kết, thúc đẩy ASEAN phát triển bền vững
Cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ, có vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế (*)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34
Báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực (★)
Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN tại Thái-lan
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Cuộc gặp các lãnh đạo AIPA-ASEAN tại Thái-lan