Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi

Thứ Ba, 18/02/2020, 00:36:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Quốc hội phê duyệt.
Theo đó, Chính phủ sẽ rà soát các văn bản pháp luật liên quan, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án. Đồng thời, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới (tháng 5-2020) để thực hiện từ năm 2021; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Căn cứ phạm vi, đối tượng, định mức, nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ tổng hợp, cân đối, dự toán nguồn kinh phí của Chương trình trình Quốc hội xem xét, quyết định,...

PV