Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ

Thứ Năm, 27/06/2019, 02:22:18

Ngày 26-6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của ngành kiểm sát nhân dân qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngành đã nỗ lực góp phần quan trọng thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng việc rèn luyện năm đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ là “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, thường xuyên chăm lo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức, cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các vụ việc sai phạm.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã chỉ ra một số hạn chế của ngành trong hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt và hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

★ Ngày 26-6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá: Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa có hiệu quả Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác của ngành; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua thanh tra, ngành đã kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, ban hành và thực thi pháp luật. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo thực hiện chuyên môn cũng như xây dựng ngành, đồng thời gợi mở những vấn đề Thanh tra Chính phủ cần tập trung đổi mới và nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.