Phú Thọ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng hiệu quả, tinh gọn

Thứ Tư, 17/07/2019, 02:02:28

Đánh giá việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch xác định nội dung, lộ trình các bước thực hiện trong năm nay và những năm tiếp theo. Lộ trình triển khai thực hiện: Năm 2019, tổng hợp, xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Phú Thọ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng hiệu quả, tinh gọn

Doanh nghiệp làm thủ tục tại BHXH huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh: THANH THỦY

Theo đó, tỉnh tiến hành sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 52 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Quá trình thực hiện bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Để triển khai đạt kết quả tốt, tỉnh yêu cầu MTTQ, các tổ chức đoàn thể tăng cường chỉ đạo hội viên, đoàn viên, đại diện khu dân cư tích cực tuyên truyền và vận động triển khai thực hiện tốt phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phân công cán bộ phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ bảo đảm chế độ, chính sách cho các đối tượng sau sáp nhập, nhất là những người không tiếp tục làm việc trong bộ máy, tổ chức; có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc giải quyết tồn đọng của chính quyền cũ.

Ngoài ra, tỉnh quan tâm, tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa phương làm tốt, để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.

★ Nghệ An hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu đến năm 2021, khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cùng với đó, tỉnh từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Giải pháp được tỉnh đề ra là tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong việc chấp hành luật pháp về bảo hiểm xã hội; kiến nghị hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, buộc những đơn vị này phải có trách nhiệm với người lao động, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.