Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thứ Hai, 26/08/2019, 01:08:02

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18-9-2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trở về trước và việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ngoài ra, thực hiện có kết quả ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng sáu tháng và cả năm 2019,...