Triển lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người”

Thứ Sáu, 13/09/2019, 19:48:27

NDĐT- Ngày 13-9, tỉnh Kon Tum phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người” – 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người”

Đông đảo nhân dân tỉnh Kon Tum đến tham quan Triển lãm tại Bảo tàng tỉnh.

Triển lãm trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến Di chúc của Người. Triển lãm cũng trưng bày 120 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về những thành tựu nổi bật của tỉnh Kon Tum.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc, một trong năm bảo vật Quốc gia quý báu của dân tộc Việt Nam hiện đang được lưu giữ tại Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng.

Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển; đồng thời động viên tất cả nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa đón và phục vụ nhân dân đến hết ngày 19-9-2019.

DƯƠNG NƯƠNG