Quán triệt, triển khai Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ Ba, 03/12/2019, 03:41:31

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và thời gian tiếp theo.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành ở T.Ư, địa phương; lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ (ban Tổ chức) các cơ quan, ban, bộ, ngành ở T,Ư và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tổ chức cấp ủy, nội vụ trực thuộc cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của Quy định như: trách nhiệm của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Nhận diện các hành vi chạy chức chạy quyền và trách nhiệm, phương án xử lý các hành vi chạy chức chạy quyền, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Quy định nhằm triển khai có hiệu quả. Để làm tốt, các cấp ủy, đơn vị phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực. Tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng.

Về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và từ đầu năm đến nay, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cơ bản hoàn thành 15 trong số 17 đề án, nhiệm vụ (chiếm khoảng 88,02%) theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức T.Ư kịp thời ban hành Công văn số 9723 hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban, bộ, ngành cơ quan ở T.Ư... làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngành tích cực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm việc với Ban Tổ chức T.Ư, báo cáo, xin ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong tháng 11-2019, Ban đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện T.Ư quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là gần 560 lượt; thẩm định 133 lượt nhân sự diện T.Ư quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện T.Ư quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1.077 trường hợp; phối hợp tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới thứ ba, thứ tư cho 86 đồng chí cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đối với nhiệm vụ sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, các đơn vị tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Cùng đó, các cấp ủy, cơ quan sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên khác như củng cố các loại hình tổ chức cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên; hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

PV