Khởi chiếu phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Thứ Tư, 05/02/2020, 03:36:59

Tối 4-2, tập đầu tiên của bộ phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện đã chính thức phát sóng trên Ðài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Nhân Dân.

Phim gồm 90 tập, phản ánh một cách hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay. Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Ðảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Ðảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta... Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Ðảng, Nhà nước và lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Ðảng và trong xã hội.

Ðây là hoạt động quan trọng với mục tiêu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng… Nội dung phim tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Ðảng 3-2-1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Ðảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Ðảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Ðảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Ðảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Ðảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng… Trong phim nhiều tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý lần đầu sẽ được giới thiệu ở Việt Nam.

90 tập của bộ phim sẽ được phát sóng đến hết tháng 3-2021.