Biểu dương những đóng góp cho hoạt động thư viện

Thứ Sáu, 03/04/2020, 01:22:18

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Theo đó, thời gian qua, các thư viện này đã và đang phát triển mạnh mẽ, tác động tích cực vào phát triển sự nghiệp thư viện, góp phần nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong nhân dân. Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá và có hình thức ghi nhận, biểu dương kịp thời, đầy đủ đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động này.

Theo số liệu báo cáo, hiện nay trên cả nước có hơn 100 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; hơn 20 nghìn thư viện (phòng đọc) cơ sở tại UBND xã, điểm sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, người dân có điều kiện đến đọc sách báo tại địa bàn.

PV