Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Sáu, 03/04/2020, 01:25:02

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Theo đó, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Thứ nhất, tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

Thứ hai, tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Thứ ba, giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Thứ tư, thị phần kết hợp của doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-5-2020.