XÃ LUẬN

Viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 19/05/2019, 02:38:54

Hôm nay, trong niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời, soi đường, chỉ lối, cổ vũ mạnh mẽ lớp lớp thế hệ người Việt Nam quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bác Hồ của chúng ta với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc độc lập, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với ham muốn tột bậc “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Người đã đi khắp năm châu, bốn bể, quyết tìm ra con đường cứu nước, đưa nhân dân thoát khỏi thân phận nô lệ. Khi được tiếp cận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất tư duy độc lập, sáng tạo của mình, Người đã vạch ra con đường cách mạng Việt Nam. Đó là con đường cách mạng vô sản, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Dưới sự sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do; tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất non sông, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ bản thân mình, làm chủ vận mệnh của đất nước. Đất nước Việt Nam từ nghèo nàn lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vị thế ngày càng quan trọng trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam Anh hùng. Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nhân dân tha thiết, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị; là mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh sáng mãi trong lòng người dân Việt Nam, là di sản hết sức quý báu cho các thế hệ muôn đời sau.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi và tự hào khi đất nước trải qua gần 33 năm đổi mới, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; cả nước đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các công việc để tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa bế mạc. Đây cũng là thời điểm trước thềm Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước; cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm đoàn kết một lòng, biến tình cảm kính yêu Bác thành hành động cách mạng cụ thể. Các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị dồn sức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các tổ chức đảng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; phát huy, lan tỏa các mô hình hay, việc làm tốt; ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng. Học Bác và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên hãy nâng cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động công tác, xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, chung tay xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp, xứng đáng là người con của đất nước Việt Nam Anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Với tất cả niềm kính yêu và mãi mãi ghi nhớ công ơn Người, phát huy giá trị to lớn và quý báu của di sản Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới, như sinh thời Bác hằng mong muốn, viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh.

NHÂN DÂN