[Infographic] Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, 24/01/2020, 08:41:24

NDĐT - Ngày 27-9-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dưới đây là những điểm chính trong Nghị quyết này.

[Infographic] Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0

LÂM THẢO. ĐỒ HỌA: ĐĂNG PHI