[INFOGRAPHIC] 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về tam nông

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:56:14

NDĐT - Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã giúp nông nghiệp phát triển vượt bậc, nông thôn đổi mới, cuộc sống của nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

[INFOGRAPHIC] 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về tam nông

(Ảnh: DUY LINH)

CHỈ ĐẠO: NGỌC THANH; NỘI DUNG: XUÂN BÁCH - KHÁNH GIANG; ĐỒ HỌA: ĐỨC DUY