Phê duyệt Ðề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Thứ Tư, 14/08/2019, 02:19:48

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 999/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số. Ðồng thời, quản lý nhà nước cần bảo đảm cho các hoạt động kinh tế hợp pháp phát triển, trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi tư duy và cách thức quản lý nhà nước cho phù hợp xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp, địa phương và người dân về mô hình kinh tế chia sẻ...

PV