Phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản đến người dân

Thứ Hai, 17/02/2020, 02:49:32

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phạm vi của Chiến lược hướng tới việc phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng, gồm thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, với mục tiêu mọi người dân và doanh nghiệp (DN) được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính thuận tiện, phù hợp với chi phí hợp lý, trong đó chú trọng đến nhóm người thu nhập thấp, yếu thế, DN nhỏ và siêu nhỏ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; ít nhất 25% đến 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20% đến 25% hằng năm; ít nhất 250 nghìn DN nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng,…

Chiến lược đề ra một số giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và DN tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản thuận tiện, hợp lý; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hướng đến những đối tượng mục tiêu; tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, giảm phí giao dịch,…

PV