Cơ cấu ngành dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững

Thứ Bảy, 22/02/2020, 01:14:53

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đề án nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, giúp tăng cường xuất khẩu dịch vụ, giảm thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu dịch vụ, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 6,6 - 7,1%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP từ 41,5 - 42% vào năm 2020. Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt từ 7 - 7,5%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP từ 43 - 44% vào năm 2025. Đề án đưa ra một số giải pháp như tạo lập môi trường chung cho phát triển các ngành dịch vụ; phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đủ năng lực cạnh tranh; hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển các ngành dịch vụ,...