Nhiều khuyết điểm trong thanh tra, tiếp công dân, quản lý đầu tư xây dựng tại Bình Định

Chủ Nhật, 11/08/2019, 02:51:57

Ngày 9-8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo kết luận số 1348/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Ðịnh trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Ðịnh.

Theo đó, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, những công tác nêu trên của UBND tỉnh còn những khuyết điểm, hạn chế.

Ðối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thì công tác ban hành văn bản quy định, chỉ đạo, điều hành đối với một số lĩnh vực chưa đầy đủ; văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, chưa kiên quyết, kịp thời, cho nên việc triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn sai sót, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực như tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế, chưa tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong nhân dân.

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm còn để xảy ra thiếu sót. Bên cạnh đó, tiến hành một số cuộc thanh tra chưa đúng trình tự, thủ tục quy định, như: Không có nhật ký đoàn thanh tra hoặc ghi nhật ký đoàn thanh tra không đúng quy định; biên bản xác minh không có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra; không có biên bản hoặc thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; không có báo cáo kết quả kiểm tra của thành viên đoàn thanh tra, thời gian thanh tra bị kéo dài. Ðáng chú ý, công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra chưa chú trọng đến việc kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, khuyết điểm để có hình thức xử lý kỷ luật.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ: Việc quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra chưa được các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ; việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu chưa nghiêm; còn một số dự án, công trình không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; chỉ định thầu chưa phù hợp quy định. Quản lý hoạt động xây dựng còn nhiều thiếu sót; một số dự án chậm triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, chậm đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

TTCP nêu rõ: Ðể xảy ra những khuyết điểm tồn tại nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các cá nhân liên quan.

Từ những nội dung nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Ðịnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan các thiếu sót, sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra. Khẩn trương thực hiện các biện pháp để xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp… Chấn chỉnh các công tác: Quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư; xác định giá chuyển quyền sử dụng đất chưa phù hợp quy định; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, có hình thức xử lý theo đúng quy định. Ðồng thời, chấn chỉnh việc quản lý hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng không để xảy ra tình trạng chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết… Cần có biện pháp kiên quyết xử lý những vi phạm xảy ra trong hoạt động xây dựng…

PV