Quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không
Quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QÐ-TTg về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, hai Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Quy định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất
Quy định sửa đổi về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ). Theo đó, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục ghi nợ tiền SDĐ của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:

Bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra
Bốn nhóm đối tượng có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

TTXVN - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW.

Chính sách mới - quyết định mới
Chính sách mới - quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 17-10-2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng).

Hiệu quả bước đầu trong cải cách tư pháp ở Tiền Giang
Hiệu quả bước đầu trong cải cách tư pháp ở Tiền Giang

Thực hiện cải cách tư pháp (CCTP) theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, các cơ quan tư pháp tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này. Nhưng để hoạt động có chiều sâu, cần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc.