Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chủ Nhật, 03/08/2014, 20:36:51

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao nghiên cứu, soạn thảo các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan phát triển kinh tế - xã hội, chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo; các cơ chế, chính sách về quản lý ngành, nghề khai thác sử dụng tài nguyên biển do các bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng.