Sửa đổi một số quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Thứ Sáu, 08/02/2019, 00:54:58

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NÐ-CP ngày 18-8-2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Theo đó, quy định thay đổi điều kiện tàu bay được đăng ký tạm thời mang quốc tịch Việt Nam. Cụ thể: Tàu bay được đăng ký tạm thời mang quốc tịch Việt Nam nếu tàu bay đó đang trong giai đoạn được chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện sau: có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu bay; quyền chiếm hữu tàu bay đối với trường hợp thuê - mua hoặc thuê tàu bay; đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm một trường hợp tàu bay bị xóa đăng ký quốc tịch Việt Nam, gồm tàu bay hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa, phục hồi... Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-3-2019.