Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ

Thứ Hai, 04/03/2019, 02:19:39

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NÐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB).

Cụ thể, về giá tính LPTB đối với nhà, đất, Nghị định mới quy định giá tính LPTB đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai LPTB...

Nghị định 20 quy định giá tính LPTB đối với tài sản là ô-tô, các loại xe tương tự (ô-tô) và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Ðiều 2 Nghị định này (trừ rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô) là giá tại quyết định về Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành.

Ô-tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô-tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô-tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp LPTB lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối với ô-tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; nộp LPTB lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc…