Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thứ Ba, 25/02/2020, 01:36:24

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các cấp ưu tiên, bố trí nguồn lực phòng, chống và kiểm soát ma túy theo khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa, có biện pháp mạnh triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy… Các cấp, các ngành cần phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW gắn với việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ các giai đoạn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, tránh tư tưởng khoán trắng cho lực lượng chuyên trách.

PV