Những dấu mốc trong chính sách bảo hiểm xã hội 25 năm qua

Thứ Bảy, 15/02/2020, 13:55:52

NDĐT- 25 năm trước, ngày 16-2-1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kể từ đây, việc bảo đảm các quyền lợi về an sinh xã hội của người dân được thực hiện đầy đủ hơn, kịp thời hơn, với chất lượng ngày càng được cải thiện.

Những dấu mốc trong chính sách bảo hiểm xã hội 25 năm qua

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động là một trong những định hướng quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Đăng Khoa).

* Thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 16-2-1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19CP thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống lao động - thương binh và xã hội và Liên đoàn lao động. Hệ thống BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý tập trung, thống nhất từ cấp Trung ương đến cấp quận, huyện.

* Hợp nhất tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 24-1-2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam sang BHXH Việt Nam.

Ngày 6-12-2002, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Hệ thống BHXH Việt Nam vẫn gồm ba cấp. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương tăng từ 08 đơn vị giúp việc lên 17 đơn vị.

* Luật Bảo hiểm xã hội ra đời

Ngày 29-6-2006, Luật BHXH đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ chính sách BHXH.

* Luật Bảo hiểm y tế ra đời

Ngày 14-11-2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT. Đồng thời Chính phủ quyết định lấy ngày 1-7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam.

* Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 22-11-2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Nghị quyết này đánh dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội với nhiều đột phá trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nâng cao vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện các chính sách này.

* Ban hành Luật Việc làm

Ngày 16-11-2013, Quốc hội ban hành Luật Việc làm số 38/2013/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015 tách chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ra khỏi Luật BHXH và bổ sung các chính sách mới về BHTN làm tăng quyền lợi hưởng các chế độ BHTN như: bổ sung trợ cấp Hỗ trợ học nghề, Hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

* Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày 13-6-2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Luật quy định rõ: “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc”; khuyến khích tham gia theo hộ gia đình. Ngày 20-11-2014, Quốc hội đã thông qua Luật BHXH (sửa đổi) hướng đến hai mục tiêu chính là mở rộng diện bao phủ BHXH và thiết kế bổ sung chính sách phù hợp hơn, bổ sung nhiệm vụ quan trọng đối với ngành BHXH về chức năng thanh tra.

* Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ

Ngày 5-1-2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Theo đó, cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương gồm 24 đơn vị.

* Ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 23-5-2018, tại kỳ họp thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, khẳng định sự quan tâm sâu sắc và nhất quán của Đảng ta đối với sự nghiệp chăm lo an sinh xã hội cho mọi người dân.

* Phát triển ngành bảo hiểm xã hội hiện đại

Củng cố mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, bảo đảm đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yều cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

NGÂN ANH