Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:51:16

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch này cần tuân thủ các nguyên tắc phù hợp quy hoạch tổng thể, quy hoạch không gian biển và quy hoạch sử dụng đất quốc gia…

Quy hoạch bảo vệ môi trường phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các-bon thấp và phát triển bền vững đất nước.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định.

PV