Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng vị trí công tác

Thứ Sáu, 03/04/2020, 01:42:51

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, là một trong ba khâu đột phá nằm trong mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Có thể thấy, ở từng vị trí khác nhau, tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ công đoàn có những yêu cầu khác nhau. Cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) là những người có năng lực tập hợp quần chúng và tổ chức hoạt động thực tiễn, đòi hỏi họ rèn luyện tác phong gần gũi, liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động (NLĐ). Họ có khả năng vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn ở cơ sở; trang bị tốt kỹ năng tổ chức đối thoại, thương lượng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; dám đấu tranh, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ lợi ích của tập thể lao động. Còn CBCĐ cấp trên cơ sở cần có khả năng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nhiệm vụ cụ thể của công đoàn cấp mình; có kỹ năng, phương pháp hướng dẫn chỉ đạo hoạt động CĐCS; mạnh dạn trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ. Với CBCĐ cấp Trung ương, tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ vẫn chưa đủ, mà cần kết hợp với nhãn quan chính trị, có năng lực tổng hợp, nghiên cứu đề xuất những vấn đề mang tính chiến lược, ở tầm vĩ mô. Có khả năng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động các cấp công đoàn.

Để xây dựng đội ngũ CBCĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ trong tình hình mới, tổ chức công đoàn cần tập trung nâng cao nhận thức của CBCĐ. Họ không chỉ cần sự nhiệt tình mà còn phải trang bị những kiến thức chuyên môn công đoàn, kinh tế, những hiểu biết về tâm lý, xã hội, luật pháp. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ của tổ chức công đoàn, nhất là trong việc lựa chọn Chủ tịch CĐCS phải thật sự là thủ lĩnh của tập thể lao động, bởi đằng sau họ chính là NLĐ với những kỳ vọng vị thủ lĩnh sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình. Việc bầu cử CBCĐ cấp cơ sở cần được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nhất là cần đổi mới, nhân rộng hình thức bầu cử trực tiếp đối với chủ tịch CĐCS, tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ thật sự có cơ hội lựa chọn ra người thủ lĩnh của mình. Thực tế cho thấy, muốn có một tổ chức công đoàn mạnh, trước hết phải có cán bộ giỏi và nhiệt huyết. Muốn có cán bộ giỏi, điều đầu tiên phải làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng. Đây chính là những điều kiện cần để công tác công đoàn nâng cao hơn nữa trong hoạt động. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ phải được đổi mới theo hướng chính quy, chuyên nghiệp. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, theo chức danh công việc, chú trọng bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn; phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp từng đối tượng, gắn lý thuyết với thực hành.

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương cần tiếp tục củng cố, phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên kiêm chức, nhất là chuyên gia, giảng viên trong các lĩnh vực về phát triển xây dựng tổ chức; đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động; đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho CBCĐ cơ sở, cập nhật thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ. Muốn CBCĐ gắn bó với NLĐ, đam mê, dành tâm huyết cho công việc, tổ chức công đoàn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCĐ, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện có hệ thống chính sách đối với CBCĐ. Chú trọng các hình thức ghi nhận cống hiến; các chính sách ưu đãi trong đào tạo bồi dưỡng; động viên khen thưởng kịp thời.

THU LAN